HaloMuzyka

najlepsze miejsce do promocji

 

 

REGULAMIN PORTALU HALOMUZYKA

 

Niiniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Użytkownika ze strony www.halomuzyka.com (HaloMuzyka). Portal jest własnością korporacji medialnej Presspol Inc. New York, Usa

HaloMuzyka jest platformą promocyjno-informacyjną przeznaczoną do wymiany informacji oraz do przedstawiania własnych dokonań muzycznych Użytkownika. Umożliwia przeglądanie artykułów, zdjęć, materiałów graficznych, nagrań audio-wizualnych.

Użytkownik może korzystać z HaloMuzyka tworząc własne konto. Użytkownik zakładając konto oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu, potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między HaloMuzyka a Użytkownikiem z chwilą założenia konta i poprawnego zalogowania się na konto.

Dostęp do konta Użytkownika i większości usług jest bezpłatny. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z funkcji HaloMuzyka zgodnie z ich przeznaczeniem.

Halomuzyka zastrzega sobie prawo wprowadzania opłat od dowolnych usług oferowanych na stronie.

Użytkownik udziela HaloMuzyka prawa do wyświetlania mu ogłoszeń reklamowych.

HaloMuzyka nie wyraża zgody na udostępnianie przez Użytkownika swojego konta innemu Użytkownikowi oraz zabrania korzystania z konta należącego do innego Użytkownika.

HaloMuzyka nie odpowiada w żaden sposób wobec osób trzecich za treści przekazane (w tym przekazane również przez osoby trzecie) i publikowane na łamach portalu. Za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność oraz z godność z prawem odpowiada Użytkownik, który te treści przekazał do publikacji lub umieścił na portalu korzystając z prywatnych kont (HaloMuzyka nie zachowuje praw własności do muzyki ani praw do wykonania któregokolwiek z utworów Użytkowników, pomaga jedynie udostępniać te utwory szerszej publiczności).

Użytkownik umieszczając swoje materiały, wypowiedzi na HaloMuzyka oświadcza, że treści, które przesyła w żaden sposób nie naruszają własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw przejawianych w zarejestrowanych lub niezarejestrowanych prawach autorskich, znakach towarowych, patentach lub tajemnicach handlowych oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w HaloMuzyka działań promocyjnych. Wykorzystywanie wymienionych materiałów w innym zakresie niż wymienione powyżej jest możliwe za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa.

Użytkownik publikujący w HaloMuzyka treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem HaloMuzyka z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (także usunięcia z serwisu) tych treści.

Przesyłając, publikując, modyfikując lub wyświetlając treści na HaloMuzyka Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo i wszystkie niezbędne licencje do udzielenia HaloMuzyka nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, zbywalej, ogólnoświatowej licencji na używanie, kopiowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, przeformatowywanie, tłumaczenie (w całości lub w części), przesyłanie i rozpowszechnianie treści Użytkownika w dowolnym celu na stronie HaloMuzyka lub w związku z nią lub do jej promocji.

Przesyłając informacje do działu „Poinformuj o wydarzeniu” (informacje prasowe o koncertach, eventach lub innych wydarzeniach muzycznych) do bezpłatnego opublikowania na stronie HaloMuzyka Użytkownik zobowiązuje się przygotowania materiału zawierającego maksymalnie 2000 znaków oraz do 35 znaków w tytule. W przeciwnym wypadku Użytkownik zgadza się na modyfikację, skrócenie tekstu przez Halomuzyka.

Użytkownik udziela również każdemu innemu Użytkownikowi HaloMuzyka niewyłącznej licencji na dostęp do jego treści za pośrednictwem HaloMuzyka oraz na używanie, reprodukcję, dystrybucję, wyświetlanie i wykonywanie tych treści zgodnie z dozwolonymi funkcjami HaloMuzyka i niniejszymi warunkami użytkowania.

Użytkownik zgadza się nie przesyłać treści wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych lub zawierających jakiekolwiek formy wykorzystywania dzieci.

HaloMuzyka nie ponosi odpowiedzialności za treści, formę materiałów czy komentarze zamieszczane przez Użytkownika na stronie. Pełną odpowiedzialność za łamanie prawa, za szkody spowodowane działaniem w złej wierze ponosi sam Użytkownik. Użytkownik zgadza się opłacić wszelkie roszczenia (w tym koszty sądowe) mających związek z umieszczeniem przez Użytkownika na jego koncie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich.

Użytkownikowi, którego działanie utrudnia i destabilizuje działanie HaloMuzyka lub ma negatywny wpływ na wizerunek portalu zostanie natychmiast usunięte konto.

Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. HaloMuzyka rozwiązuje umowę poprzez usunięcie konta Użytkownika. Użytkownik rozwiązuje natychmiast umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta.

HaloMuzyka zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do HaloMuzyka oraz do podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem HaloMuzyka.

HaloMuzyka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu, za ewentualne szkody wywołane awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

Zabronione jest pobieranie bez zgody do wtórnego wykorzystania, zawartości portalu w całości lub w części.

HaloMuzyka szanuje własność intelektualną twórców i prosi Użytkowników, aby robili to samo. Jeśli Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich i uważa, że jego treści zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich i chciałby, aby ta zawartość została usunięta, powinien skontaktowac się z HaloMuzyka.

Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez HaloMuzyka w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie portalu.

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób, w jaki HaloMuzyka zbiera, wykorzystuje, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od Użytkowników na stronie www.halomuzyka.com (Strona). Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez Halomuzykę.

Dane osobowe

Możemy zbierać dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają Stronę, rejestrują się na Stronie, składają zamówienie, wypełniają formularz, odpowiadają na ankietę, zapisują się do newslettera oraz w związku z inną działalnością, usługami lub funkcjami, które udostępniamy na Stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, numeru telefonu lub informacji o karcie kredytowej.

Użytkownicy mogą także odwiedzać Stronę anonimowo

Będziemy gromadzić dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im udział w niektórych działaniach związanych ze Stroną.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy gromadzić nieosobowe informacje identyfikacyjne o Użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą w interakcję ze Stroną. Nieosobowe informacje identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, typ komputera i informacje techniczne o sposobach łączenia się Użytkowników ze Stroną, takie jak system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki cookies przeglądarki internetowej

Strona może wykorzystywać pliki cookie w celu zwiększenia komfortu Użytkowaników. Przeglądarka internetowa Użytkowników umieszcza pliki cookie na ich dysku twardym w celu prowadzenia dokumentacji, a czasem w celu śledzenia informacji o nich. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała, gdy pliki cookie są wysyłane. Jeśli to zrobią niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

HaloMuzyka gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

Aby poprawić obsługę Użytkowników

Informacje dotyczące Użytkowników pomagają nam skuteczniej reagować na potrzeby wsparcia.

HaloMuzyka może wykorzystywać informacje zbiorcze, aby zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych na Stronie.
Aby ulepszyć ofertę internetową Strony w oparciu o informacje i opinie, które przekazują Użytkownicy.

Przetwarzanie transakcji

W celu wykorzystania informacji, które Użytkownicy podają o sobie podczas składania zamówienia, wyłącznie w celu obsługi tego zamówienia. Bez udostępniania tych informacji podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do świadczenia usługi.

Do administrowania treścią, promocją, ankietą lub innymi funkcjami Strony.
W celu wysyłania Użytkownikom informacji, które zgodzili się otrzymywać, na tematy, które mogą ich zainteresować.
Aby wysyłać okresowe e-maile.

Adres e-mail, który Użytkownicy podają np. w celu realizacji zamówienia lub logowania do konta będzie używany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich pytania lub prośby. Jeśli Użytkownicy zdecydują się zapisać na listę mailingową, otrzymają e-maile, które mogą zawierać wiadomości firmowe, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach itp. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownicy zechcą zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail, dołączamy szczegółowe informacje instrukcje anulowania subskrypcji na dole każdego e-maila lub Użytkownicy mogą skontaktować się z HaloMuzyka za pośrednictwem Strony.

Jak chronimy dane Użytkowników?

Stosujemy odpowiednie praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy Użytkowników, haseł, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na Stronie.

Wymiana danych między Stroną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego SSL i jest szyfrowana i chroniona podpisami cyfrowymi.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub podmiotom. Możemy udostępniać ogólne, zagregowane informacje demograficzne, niezwiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi gości i użytkowników, naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach określonych powyżej. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców, aby pomóc nam w prowadzeniu działalności lub w administrowaniu działaniami w naszym imieniu, takimi jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać dane Użytkowników stronom trzecim w tych ograniczonych celach, pod warunkiem, że wyrazili oni na to zgodę.

Strony internetowe osób trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne treści na Stronie, które zawierają łącza do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani łączy, które pojawiają się w tych witrynach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez witryny internetowe, do których prowadzą łącza do lub ze Strony. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich zawartość i linki, mogą podlegać ciągłym zmianom. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja w dowolnej, innej witrynie internetowej, która może zawierać łącze do Strony, podlega warunkom i zasadom tej witryny.

Reklama

Reklamy pojawiające się na Stronie mogą być dostarczane Użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawić pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają serwerowi reklam rozpoznać komputery Użytkowników za każdym razem, gdy wysyłają Użytkownikom reklamę online w celu zebrania nieosobowych informacji identyfikacyjnych o Użytkownikach lub innych, którzy używają komputerów Użytkowników. Informacje te umożliwiają sieciom reklamowym, między innymi, dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą dla Użytkowników najbardziej interesujące. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje wykorzystywania plików cookie przez reklamodawców.

Zgodność z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie

Szczególnie ważna jest ochrona prywatności najmłodszych. Z tego powodu nigdy nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na Stronie od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat, a żadna część Strony nie jest zaprojektowana tak, aby przyciągać osoby poniżej 13 roku życia.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Halomuzyka zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania Strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że ich obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznanie się z modyfikacjami.

Akceptacja warunków

Korzystając ze Strony, Użytkownicy wyrażają zgodę na te zasady i warunki świadczenia usług. Jeśli Użytkownicy nie zgadzają się z tą polityką, nie powinni korzystać ze Strony. Dalsze korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian w niniejszej polityce będzie uznane za akceptację tych zmian.